MSTest 3.4 đã có mặt với sự hỗ trợ của WinUI và các bộ phân tích mới!

MSTest.Analyzers


devblogs.microsoft.com/dotnet/introducing-mstest-34

Last updated