shadcn-ui/ui

Các thành phần được thiết kế đẹp mắt mà bạn có thể sao chép và dán vào ứng dụng của mình. Có thể truy cập. Có thể tùy chỉnh. Mã nguồn mở. Nguồn: ui.shadcn.com

components.json
{
 "tailwind": {
  "config": "tailwind.config.js" | "tailwind.config.ts"
 }
}

rsc

Có bật hỗ trợ cho các Thành phần máy chủ React hay không.

tsx

Chọn giữa các thành phần TypeScript hoặc JavaScript.

aliases

CLI sử dụng các giá trị này và cấu hình đường dẫn từ tệp tsconfig.json hoặc jsconfig.json của bạn để đặt các thành phần được tạo vào đúng vị trí.

aliases.utils

Nhập bí danh cho các chức năng tiện ích của bạn.

components.json
{
 "aliases": {
  "utils": "@/lib/utils"
 }
}

aliases.components

Nhập bí danh cho các thành phần của bạn.

components.json
{
 "aliases": {
  "components": "@/components"
 }
}

aliases.ui

Nhập bí danh cho các thành phần ui.

CLI sẽ sử dụng giá trị aliases.ui để xác định vị trí đặt các thành phần ui của bạn. Sử dụng cấu hình này nếu bạn muốn tùy chỉnh thư mục cài đặt cho các thành phần ui của mình.

components.json
{
 "aliases": {
  "ui": "@/app/ui"
 }
}

Last updated