DBCC SHRINKFILE

https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/database-console-commands/dbcc-shrinkfile-transact-sql?view=sql-server-ver16

Cách sử dụng lệnh DBCC SHRINKFILE

Lệnh DBCC SHRINKFILE trong SQL Server được sử dụng để thu nhỏ kích thước của một tệp dữ liệu (.mdf) hoặc tệp nhật ký (.ldf) trong cơ sở dữ liệu. Việc thu nhỏ tệp cơ sở dữ liệu có thể giải phóng không gian đĩa và cải thiện hiệu suất trong một số trường hợp.

Cú pháp cơ bản:

SQL
DBCC SHRINKFILE (<tên_tệp>, <tỷ_lệ_thu_nhỏ>);

Giải thích các tham số:

 • tên_tệp: Tên của tệp dữ liệu hoặc tệp nhật ký mà bạn muốn thu nhỏ.

 • tỷ_lệ_thu_nhỏ: Tỷ lệ phần trăm mà bạn muốn thu nhỏ tệp. Giá trị này là một số nguyên từ 1 đến 100.

Ví dụ:

Thu nhỏ tệp dữ liệu MyDataFile.mdf 50%:

SQL
DBCC SHRINKFILE (N'MyDataFile.mdf', 50);

Thu nhỏ tệp nhật ký MyLogFile.ldf 75%:

SQL
DBCC SHRINKFILE (N'MyLogFile.ldf', 75);

Tùy chọn:

 • WITH NOINCREMENT: Tùy chọn này ngăn không cho tệp được tăng kích thước tự động sau khi thu nhỏ.

 • WITH NO_LOG: Tùy chọn này ngăn không cho tạo bản ghi nhật ký cho thao tác thu nhỏ.

 • WITH FILEGROUP = <tên_nhóm_tệp>: Tùy chọn này cho phép bạn thu nhỏ một tệp cụ thể trong một nhóm tệp.

 • WITH FILE = <tên_tệp>: Tùy chọn này cho phép bạn thu nhỏ một tệp cụ thể.

Ví dụ:

Thu nhỏ tệp MyDataFile.mdf 50% và ngăn không cho tệp tăng kích thước tự động:

SQL
DBCC SHRINKFILE (N'MyDataFile.mdf', 50) WITH NOINCREMENT;

Thu nhỏ tệp MyLogFile.ldf 75% và không tạo bản ghi nhật ký:

SQL
DBCC SHRINKFILE (N'MyLogFile.ldf', 75) WITH NO_LOG;

Thu nhỏ tệp MyDataFile.mdf 50% trong nhóm tệp DataFiles:

SQL
DBCC SHRINKFILE (N'MyDataFile.mdf', 50) WITH FILEGROUP = N'DataFiles';

Thu nhỏ tệp MyDataFile2.mdf 75%:

SQL
DBCC SHRINKFILE (N'MyDataFile2.mdf', 75) WITH FILE = N'MyDataFile2.mdf';

Lưu ý:

 • Lệnh DBCC SHRINKFILE có thể chặn truy cập vào tệp dữ liệu hoặc tệp nhật ký trong khi nó đang được thực thi. Do đó, cần thực hiện lệnh này vào thời điểm ít người sử dụng hệ thống.

 • Nên sao lưu cơ sở dữ liệu trước khi thu nhỏ tệp.

 • Việc thu nhỏ tệp dữ liệu không phải lúc nào cũng cải thiện hiệu suất. Trong một số trường hợp, thu nhỏ tệp dữ liệu có thể làm giảm hiệu suất.

 • Nên tham khảo ý kiến ​​của chuyên gia SQL Server trước khi thu nhỏ tệp cơ sở dữ liệu của bạn.

Ảnh hưởng của lệnh DBCC SHRINKFILE

Lệnh DBCC SHRINKFILE trong SQL Server được sử dụng để thu nhỏ kích thước của một tệp dữ liệu (.mdf) hoặc tệp nhật ký (.ldf) trong cơ sở dữ liệu. Việc thu nhỏ tệp cơ sở dữ liệu có thể giải phóng không gian đĩa và cải thiện hiệu suất trong một số trường hợp. Tuy nhiên, cũng có một số tác động tiềm ẩn cần lưu ý:

Tác động tích cực:

 • Giải phóng không gian đĩa: Thu nhỏ tệp dữ liệu sẽ giải phóng không gian đĩa trống không sử dụng, giúp bạn tiết kiệm dung lượng lưu trữ.

 • Cải thiện hiệu suất: Tệp dữ liệu bị phân mảnh có thể ảnh hưởng đến hiệu suất truy vấn. Thu nhỏ tệp dữ liệu có thể giúp loại bỏ phân mảnh và cải thiện hiệu suất truy vấn.

 • Giảm thời gian sao lưu: Tệp dữ liệu nhỏ hơn sẽ được sao lưu nhanh hơn.

Tác động tiêu cực:

 • Chặn truy cập: Lệnh DBCC SHRINKFILE có thể chặn truy cập vào tệp dữ liệu trong khi nó đang được thực thi. Do đó, cần thực hiện lệnh này vào thời điểm ít người sử dụng hệ thống.

 • Mất hiệu suất tạm thời: Việc thu nhỏ tệp dữ liệu có thể làm giảm hiệu suất truy vấn trong thời gian ngắn.

 • Nguy cơ mất dữ liệu: Mặc dù rất hiếm gặp, nhưng việc thu nhỏ tệp dữ liệu có thể dẫn đến mất dữ liệu nếu xảy ra lỗi trong quá trình thực thi.

Lưu ý về mất dữ liệu:

Lệnh DBCC SHRINKFILE không trực tiếp xóa dữ liệu khỏi tệp dữ liệu. Thay vào đó, nó chỉ thu nhỏ kích thước của tệp bằng cách loại bỏ không gian trống. Do đó, lệnh này không gây mất dữ liệu hiện có trong tệp dữ liệu.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng:

 • Lỗi trong quá trình thực thi: Nếu xảy ra lỗi trong khi thực thi lệnh DBCC SHRINKFILE, có thể dẫn đến mất dữ liệu. Do đó, nên sao lưu cơ sở dữ liệu trước khi thu nhỏ tệp.

 • Mất dữ liệu do phân mảnh nghiêm trọng: Trong trường hợp tệp dữ liệu bị phân mảnh nghiêm trọng, việc thu nhỏ tệp có thể dẫn đến mất dữ liệu.

Last updated