DBCC

DBCC - Database console commands | https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/database-console-commands/database-console-commands?view=sql-server-ver16

DBCC (Transact-SQL)

Ngôn ngữ lập trình Transact-SQL cung cấp các câu lệnh DBCC hoạt động như các lệnh trên bảng điều khiển cơ sở dữ liệu cho SQL Server.

Các câu lệnh của Bảng điều khiển Cơ sở dữ liệu được nhóm thành các loại sau

Last updated