SQL Interview Q/A

Các loại kỹ thuật chuẩn hóa dữ liệu

<?> Có những loại chuẩn hóa cơ sở dữ liệu nào?

=> Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu có thể dễ dàng hiểu được với sự trợ giúp của một nghiên cứu điển hình. Các hình thức bình thường có thể được chia thành 6 hình thức và chúng được giải thích bên dưới"

Types of Normalization Techniques
Type of Normalization Techniques

Xem thêm: - Clip giảng: https://youtu.be/utinjhGpFzU - https://www.analyticsvidhya.com/blog/2022/07/different-types-of-normalization-techniques/ - https://beginnersbook.com/2015/05/normalization-in-dbms

Sử dụng hàm UPPER và LOWER

<?> Viết truy vấn sql để viết hoa tên nhân viên và viết thường tên thành phố

=> Chúng ta có thể sử dụng chức năng UPPERLOWER để đạt được kết quả mong muốn

SELECT UPPER(FullName), LOWER(City) FROM EmployeeDetail

Sử dụng LTRIM và RTRIM

<?> Viết truy vấn sql để cập nhật tên nhân viên bằng cách xóa khoảng trắng ở đầu và cuối

=> Chúng ta có thể sử dụng chức năng LTRIMRTRIM để đạt được kết quả mong muốn

UPDATE EmployeeDetail SET FullName = LTRIM(RTRIM(FullName))

Sử dụng hàm REPLACE

<?> Viết truy vấn sql để lấy tên đầy đủ của nhân viên và thay thế khoảng trắng bằng '-'

=> Chúng ta có thể sử dụng chức năng REPLACE để đạt được kết quả mong muốn

SELECT REPLACE(FullName, '', '-') FROM EmployeeDetail;

Tham khảo

  • MLTut (https://www.facebook.com/groups/315272545240115/)

Last updated